آیا فرزند بد نشانه این است که والدین در تربیت کوتاهی کرده اند؟

متن سوال: 
آیا فرزند بد نشانه این است که والدین در تربیت کوتاهی کرده اند؟

آیا فرزند بد نشانه این است که والدین در تربیت کوتاهی کرده اند؟
درست است که والدین در تربیت فرزند بسیار موثرند اما عوامل تربیت منحصر در والدین نیست محیط، دوست، اجتماع و...تاثیر دارند. فرزند نوح بد شد آیا پدرش که پیغمبراست مقصر است؟!! بطور مطلق و بدون در نظر گرفتن شرائط نمی توان والدین را متهم به کم کاری و کوتاهی درتربیت فرزند کرد زیرا والدین خوب می توانند از نظر تربیتی فرزند خوبی نداشته باشند واین علل مختلفی دارد گاهی بخاطر جهل و ندانستن نکات مهم تربیتی است. گاهی بخاطر هماهنگ نبودن والدین است. وگاهی بخاطر این است که عوامل تربیت در والدین خلاصه نمی شود بلکه دوست،جامعه،مدرسه، اطرافیان،اقوام، ورسانه های عمومی نیزدر تربیت تاثیرگذار هستند.

پربازدیدترین ها