بر اساس قرآن بحث حجاب را با جوانم مطرح میکنم اما نمی‌پذیرد. چرا؟

متن سوال: 
بر اساس قرآن بحث حجاب را با جوانم مطرح میکنم اما نمی‌پذیرد. چرا؟

#شناخت_درد
#جوانان_را_دریابیم

1️⃣ پرسش: چرا باید حجاب داشته باشم؟
پاسخ : چون خدا در قرآن گفته است. چون سود زیادی برای خود زن دارد.
پاسخ اول؛ بر مبنای تعبّدی بودن و مکلّف بودن انسان شکل گرفته، و پاسخ دوم بر مبنای توجه دادن مخاطب به سودی که خودش از حجاب خواهد برد.
اما به نظر شما، جوان ما صرفا تعبّدی به مسائل نگاه می‌کند، و یا از سودی که حجاب برایش دارد، بی‌اطلاع است؟

2️⃣ ممکن است مخاطب جوان به محض شنیدن پاسخ ما فرمان بحث را به این سمت بچرخاند؛ چرایی اجباری بودن حجاب؟ می‌خواهید مردان هوس‌ران را مهار کنید، حجاب را برای خانم‌ها واجب می کنید؟ تعارض حجاب با حق انتخاب پوشش و...

3️⃣ مبانی موجود در پاسخ وجود خدا و مکلف بودن انسان به تکالیف بود اما پرسش جوان ما بر اساس چه مبانی شکل گرفته بودند؟
نگاه انسان محورانه به حقوق انسان (اومانیسم)، مجبور نبودن به پذیرش حکم دیگری، داشتن حق مالکیت بر بدن (مباحث ترویجی فمنیسم برای زنان و دختران)، نگاه درجۀ دوم به زنان و...
نتیجه اینکه
این وسط اتفاقی افتاده که باید آن را فهمید و برایش چاره جویی کرد. و آن این است که مبانی شکل گیری پرسش‌ها از یک جغرافیای عقیدتی (که والدین با آن آشنایند)، به جغرافیای باور دیگری کوچ کرده‌اند، و به قول امروزی‌ها، جوان و والدینش به درک متقابلی از همدیگر نمی‌رسند. او با این جواب‌ها قانع نمی‌شود چون طبق مبانی رسوخ کرده در ذهن او هنوز پاسخی به شبهه‌اش داده نشده است. جوانان را دریابیم.(1)
1. https://eitaa.com/marzbanandishe

این کانال را به والدین و جوانان معرفی کنید
#پرسش_و_زندگی
https://eitaa.com/eporsesh

پربازدیدترین ها