مهمترین وظایف هر قوه از قوای سه گانه (به طور خلاصه) چیست؟

متن سوال: 
مهمترين وظايف هر قوه از قواي سه گانه (به طور خلاصه) چيست؟

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم بهترين محل براي اطلاع از وظايف و اختيارات قواي سه گانه رجوع به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است . وظائف و اختيارات قوه مقننه: 1) قانونگذاري مهمترين وظيفه قوه مقننه قانونگذاري در چهار محور است الف)قوانين معمولي : که عبارتند از قوانين و مقررات جاري کشور که اصل 71 قانون اساسي به آن اشاره دارد. ب) قوانين خاص و سازمان دهنده؛ قوانيني که به لحاظ اهميتي که دارد به صورت خاص مورد تاکيد قانون اساسي قرار گرفته است.مانند شوراها،امنيت و مصونيت ،تامين اجتماعي، نيروهاي مسلح و... ج)قوانين تفويضي؛بنا بر اصل 85 قانون اساسي مجلس مي تواند تصويب برخي قوانين آزمايشي و يا تصويب دائمي اساسنامه دستگاههاي دولتي را به کميسيونهاي تخصصي خود واگذار کند. د ) تفسير قوانين؛ وظيفه ديگر مجلس در حوزه قانونگذاري تفسير قوانين مبهم است 2) نظارت ؛ وظيفه محوري ديگر قوه مقننه نظارت است که در چند جنبه ظاهر مي شود الف) نظارت تاسيسي:که شامل نظارت بر تشکيل دولت و راي اعتماد به وزيران و کابينه و همچنين نظارت بر تغيير وزرا و نيز درمورد تسليم برنامه دولت به مجلس ب) نظارت اطلاعي: که شامل اطلاع مردمي ، سئوال از وزير و ريس جمهور،و تحقيق و تفحص از سازمانها و وزارتخانه هاي زير مجموعه آنها ج) نظارت استصوابي: بر معاهدات و قراردادهاي بين المللي ، نظارت بر تغيير خطوط مرزي ،نظارت بر برقراري حالت فوق العاده و محدوديتهاي ضروري، نظارت بر صلح دعاوي مالي دولت يا ارجاع ان به داوري، نظارت بر دادن امتياز تشکيل شرکتها و موسسات به خارجيان، د) نظارت مالي: نظارت مالي بر تدوين بودجه ، اجراي بودجه ه)نظارت سياسي ؛ بر مسيوليت سياسي اعضا قوه مجريه، استيضاح وزيران، و رييس جمهور وظايف و اختيارات قوه مجريه: 1) اداره امور عاليه کشور: مسئوليت اجراي قانون اساسي ، امضاي قراردادهاي بين المللي ، اعزام و پذيرش سفيران و رياست و مسئوليت شوراهاي عالي کشور 2) رياست اعمال اجرايي کشور؛ که زير نظر وزرا و سازمانهاي اجرايي زير مجموعه رياست جمهوري انجام وظيفه مي کنند. 3) وظايف در ارتباط با تعامل با قواي ديگر: امضاي قوانين ، همه پرسي ، نصب و عزل وزيران توقف انتخابات تقاضاي تشکيل جلسه غير علني و... 4) تصويب لوايح و ارسال به قوه مقننه ، تصويب آيين نامه ها ي اجرايي و نظارت بر عملکرد دستگاههاي اجرايي و ... وظائف قوه قضاييه: 1) رسيدگي و صدور حکم 2) نظارت بر حسن اجراي قوانين 3) کشف جرم ، تعقيب و مجازات مجرمين 4) پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين 5) اداره زير مجموعه ها قوه قضاييه و... براي مطالعه بيشتر مراجعه کنيد به حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ج 2 دکتر سيد محمد هاشمي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران موفق و پيروز باشيد.

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها