آیا رابطه جنسی تلفنی بین زن وشوهراشکال شرعی دارد؟

متن سوال: 
آيا سکس تلفني بين زن وشوهراشکال شرعي دارد؟آياخودارضايي محسوب ميشود؟

سلام خود ارضايي يعني اينکه کسي با خودش کاري کند که موجب تحريک شهوت و خروج مني شود ،حال ميخواهد با فکر کردن باشد يا با لمس کردن اعضاي خودش باشد اما اگر تحريک طرفين به وسيله صحبت ديگري باشد يعني اگر مرد يا زن به مرحله انزال ميرسد فقط به سبب صحبت همسر شرعي اش باشد نه چيز ديگر اشکالي ندارد، لذا تاکيد مي کنيم که در صورتي خودارضايي نيست که سبب انزال فقط صحبت همسرش باشد نه اينکه صحبت همسر را همراه با کارهاي ديگر کند و ايندو باهم به خروج مني منتهي شود که در اين صورت ها کار حرام و همان خود ارضايي است. موفق باشيد.

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها