اجازه از شوهر برای شرکت در انتخابات

متن سوال: 
با توجه به این که زن جهت شرکت در انتخابات می بایست از منزل خارج شود؛ آیا واجب است از شوهر اجازه بگیرد؟ و اگر شوهر به همسرش اجازه شرکت در انتخابات را ندهد یا رضایت نداشته باشد تکلیف زن چیست؟ ج.

مقام معظم رهبری: شرکت در انتخابات منوط به اذن شوهر نیست.
https://www.leader.ir/fa/content/24974/www.leader.ir
توضیح
اگر در بعضی موارد حضور زن باعث مشکلات بزرگ خانوادگی می گردد، لازم است به صورت خاص با کارشناسان مرکز ملی پاسخگویی در میان گذارده شود تا پاسخ دقیق ارائه گردد. تلفن 096400

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها