آثار ترک نماز

متن سوال: 
متن سوال . نماز نخوندن جه اثاري داره

بسم الله الرحمن الرحيم
سلام عليکم
آثار ترک نماز
دردنيا-عالم برزخ-عالم آخرت
امام صادق(ع) مي فرمايد: مردي خدمت رسول خدا عرض کردمراوصيتي فرما حضرت فرمود نماز را از روي عمد ترک نکن زيرا کسي که از روي عمد نماز را ترک کند از ملت اسلام بيرون رفته است.
پيغمبر اکرم مي فرمايد: چيزي که مسلمانان را کافر مي کند ترک نماز واجب عمداً يا خوار و سبک گرفتن نماز است که آن را نخواهد و نيست فاصله بين ايمان و کفر مگر ترک نماز ، ازين حديث معلوم مي شود که ترک واجبات از روي سبک گرفتن دين باشد کفر است.
پيامبر اکرم فرموده: از ما نيست کسي که از روي سبک شمردن نماز را ترک کند و نماز را خوار شمارد.
امام صادق هنگام وفا تش فرمود به شفاعت ما نمي رسد کسي که نماز را سبک بشمارد.
بعضي از تارک الصلواه ها هنگامي که به آنها گفته مي شود چرا نماز نمي خوانيد در پاسخ مي گويند خدا نيازي به عبادت و نماز ما ندارد.
اين از جهالت اين عده ناشي مي شود چرا که خوب خدا نيازي به نماز ما ندارد آيا ما هم نيازي به خدا نداريم و آيا بنده او نيستيم؟
«تارک الصواه قلبي سنگ ، و دلي بي رحم دارد».
ترک نماز از گناهاني است که قران کريم بر آن وعده عذاب داده است. چنانچه در سوره مدثر مي فرمايند:«بهشتيان از دوزخيان مي پرسند چه چيز شما را به دوزخ کشانيد. جهنميان در پاسخ مي گويند ما از نمازگزاران نبوديم و بيچارگان را طعام نمي داديم. و با اهل باطل داخل شديم و روز جزا را انکار مي کرديم.
و همچنين در سوره ماعون به کساني که نماز ر سبک مي شمارند اشاره شده است «الذين هم عن صلاتهم صاهون»
پس از انبياء و صالحين جماعتي در رسيدند که از فرط و شد ت غفلت و جهالت نماز را ضايع ئ آنرا ترک کردند و شهوات را پيروي کردند. پس زود است که اين جماعت برسند به«غي»نام وادي است در جهنم که عذابش شديتر از سلير طبقات دوزخ است. از ابن عباس منقول است که در آن ماريست که طولش شصت سال و عرضش سي سال راه است و از وقتي که آفريده شده دهان باز نموده و نمي کند مگر براي بلعيدن تارک الصواه و خورندگان شراب.
در سوره زمر مي فرمايد:«نماز را بپا داريد و از شرک آورندگان نباشيد. در اين آيه اشاره شده استبه اينکه ترک کننده نماز با بت پرست و مشرک برابر است.
رسول خدا مي فرمايد: کسي که نماز را سبک گيرد و در بجا آوردنش سستي نمايد خداوند او را پانزده بلا مبتلا مي
مي فرمايد. شش بلا در دنيا و سه تا در موقع مردنش و سه تا در قبر و سه بلا ي ديگر هنگاميکه از قبر بيرون
مي آيد. يعني در روز قيامت «جهان و آخرت»
اما شش بلاي دنيوي:
1-خداوند برکت از عمرش بر مي دارد.
2-خداوند برکت از روزيش بر مي دارد.
3-از چهره اش نشانه نيکوکاران برداشته مي شود.
4-هر کار خيري کند پذيرفته نمي شود و پاداشي ندارد.
5-دعايش مستجاب نمي شود.
6-از دعاي نيکوکاران بهره اي ندارد.
و اما سه بلاي که در هنگام مردنش مي باشد:
1-با ذ لت و خواري مي ميرد
2-با تشنگي مي ميرد.
3-با گرسنگي از دنيا مي رود.
و حالت عطش او گمانشته مي شود که او را فشار دهد و اذيت کند.
سه بلا که در قبر مي رسد:
1-ملکي در قبر ب او گماشته مي شود که او را فشار دهد و اذيت کند.
2-قبر برايش تنگ مي شود «فشار قبر»
3-قبرش تاريک و در ظلمت است و همچنين وحشتناک.
سه بلايي که در قيامت است:
1-ملکي او را به صورت مي کشاند
2-در حسابش سختگيري مي شود.
3-خداوند نظر به او نمي کند و او را پاکيزه نمي کند و برايش عذاب دردناکي است.
حضرتامام صادق مي فرمايد:
نخستين علمي که در روز قيامت از آن باز خواست مي شود نماز است. نماز اگر پذيرفته شد اعمال ديگر هم پذيرفته مي شود و اگر پذيرفته نشد کارهاي ديگر پذيرفته نيست.
از پيامبر پرسيدن بزرگترين عملي که بندگان به پروردگار خود به سبب آننزديک مي شوند چيست؟
حضرت فرمود پس از شناسايي خدا و پيغمبر و اما با فضيلت تر از نماز اول وقت نمي شناسيم.
پيامبر اکرم مي فرمايد:
هنگامي که قيامت بر پا مي شود موجودي از جنس عقرب از دوزخ بيرون مي آيد که سرش در آسمان هفتم و دمش زير زمين و دهانش از شرق تا غرب است و مي گويد کجايند کساني که با خدا و رسولش جنگ کننده بودند. پس جبرئيل نازل مي شود و مي گويد چه کساني را مي خواهي؟
1-ترک کننده نماز
2-منع کننده زکات
3-خورنده ربا
4-شرابخوار
5-کساني که در مسجد حديث دنيا مي کنند يعني غيبت و تهمت مسلمانان مي کنند.
ونيز مي فرمايد: در جهنم يک وادي و سرزميني است که از شدت عذاب آن جهنميان هر روز هفتاد هزار مرتبه ازآن مي نالند و در آن خانه اي از آتش است و در خانه چاهي از آتش و در آن چاه تابوتيست که در آن ماريست که هزار سر دارد و در هر سري هزار دهان و در هر دهان هزار نيش و طول هر نيش هزار زرع است کسي از اصحاب انس گفت يا رسول الله اين عذاب براي کيست ؟ فرمود: براي شرابخور و ترک کننده نماز.
آثار نماز نخواندن
پيامبر خدا صلّى الله عليه و آله : هرکس نماز را عمداً ترک کند، آشکارا کفر ورزيده است. پيمان ميان ما و آنان، نماز است . پس هر کس آن را ترک کند ، کافر شده است. کسى که نماز نمى گزارد، دين ندارد.
خشم خداى متعال
1 ـ پيامبر خدا صلّى الله عليه و آله : هر کس نمازى را نخواند، خداوند را مى بيند که بر او خشمناک است.
29 / 2
تباه شدن عمل
2 ـ پيامبر خدا صلّى الله عليه و آله : هر کس نماز را از روى قصد ترک کند، خداوند عملش را تباه مى کند[1].
3 ـ زراره: از امام صادق درباره اين گفته خداى جلّ جلاله پرسيدم : «هر کس به (ارکان) ايمان کفر ورزد، بى گمان عملش تباه است» ، فرمود: ترک کردن کارى که بدان اقرار دارد که از آن جمله، ترک نماز بى هيچ بيمارى و گرفتارى است.
29 / 3
کفر
4 ـ پيامبر خدا صلّى الله عليه و آله : هرکس نماز را عمداً ترک کند، آشکارا کفر ورزيده است[2].
5 ـ پيمان ميان ما و آنان، نماز است . پس هر کس آن را ترک کند ، کافر شده است.
6 ـ کسى که نماز نمى گزارد، دين ندارد.
7 ـ کسى که نماز نمى گزارد، بهره اى از دين ندارد[3].
8 ـ (مرز) ميان کفر و ايمان ، جز ترک نماز نيست.
9 ـ (مرز) ميان بنده و کفر، ترک نماز است.
10 ـ هرکس نماز را ترک کند و به پاداش آن اميد نورزد و از عذابش نهراسد، اهميت نمى دهم که يهودى، مسيحى و يا مجوس بميرد.
11 ـ ميان مسلمان و کفر ، جز اين نيست که نماز واجب را از روى قصد ترک کند و يا به جهت سبک شمردن آن را نخواند.
12 ـ امام صادق عليه السّلام : مردى نزد پيامبر آمد و گفت: اى پيامبر خدا، مرا سفارش کن. فرمود: نماز را از روى قصد وامگذار که هر کس آن را از روى قصد ترک کند، دين اسلام از او وا رهيده است. (مسلمان نيست)[4].
13 ـ پيامبر خدا صلّى الله عليه و آله ـ در سفارش به معاذ ـ : هرگز نماز واجب را از روى قصد ترک مکن ، که هر کس نماز واجب را از روى قصد ترک کند، خداوند تعهدى دربرابر او ندارد[5].
14 ـ امام صادق عليه السّلام ـ به کسى که از گناهان بزرگ پرسيده بود ـ فرمود: ترک کردن نماز از روى قصد يا هر آنچه خداى جلّ جلاله واجب کرده است؛ زيرا پيامبرخدا صلّى الله عليه و آله فرمود: هر کس نماز را از روى قصد ترک کند ، از پيمان خداوند جلّ جلاله و پيمان پيامبرش ، بيرون رفته است.
15 ـ امام علىّ عليه السّلام : تفاوت ميان مؤمن و کافر، نماز است . پس هر کس آن را ترک کند و ادعاى ايمان کند، عملش او را تکذيب مى کند و گواهى از خودش بر خود اوست.
16 ـ امام صادق عليه السّلام ـ در پاسخ به اين پرسش : چگونه زناکار را کافر نمى ناميد و ترک کننده نماز را کافر مى ناميد و دليل آن چيست؟ ـ فرمود: چون زناکار و مانند آن، به جهت غلبه شهوت آن را انجام مى دهد و ترک کننده نماز فقط از روى سبک شمردن ، آن را ترک مى کند.
پانوشت ها
--------------------------------------------------------------------------------
(1) در صحيح بخارى وسنن نسايى ومسندابن حنبل چنين آمده است: «هرکس نماز عصر را ترک کند...».
(2) در عوالى اللآلى قيد «آشکارا» نيست.
(3) متن دعائم الاسلام چنين است: «کسى که نماز را ترک کند نصيبى از اسلام ندارد».
(4) در الترغيب و الترهيب چنين آمده است: «از روى قصد نماز را ترک مکنيد، که هر کس آن را از روى قصد ترک کند، از دين خارج شده است».
(5) در المستدرک على الصحيحين در انتهاى حديث افزوده است : «و پيامبرش نيز تعهدى ندارد».

آثار ترک نماز (1)
نويسنده:محمد وحيدي
آلوده شدن به گناهان
بي نمازي آثار سوء و نکبت بار فراواني دارد که دامن گير بي نماز و اطرافيان و جامعه مي گردد که برخي از آنها در زير بيان مي شود:
1. آلوده شدن به گناهان
زني ، ديوانه وار و فرياد کنان خدمت پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم رسيد و عرض کرد : اي رسول خدا ! به يارانت بگو از نزد شما بروند که من با شما کاري دارم . اصحاب رفتند آن زن خدمت پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم نشست و عرض کرد : يا رسول الله ! گناه بسيار بزرگي مرتکب شده ام . حضرت فرمودند : رحمت پروردگار بزرگ تر از گناه توست . آن گاه سؤال کردند : گناهت چيست ؟ زن گفت : شوهردار بوده ام ، مرتکب زنا شدم و از نطفه ي حرام حامله شدم ، بچه به دنيا آمد ، او را در خمره ي سرکه خفه کردم و سرکه ي نجس را به مردم فروختم ! رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم حکم گناه آن زن را بيان کردند و سپس فرمودند : آيا مي خواهي بداني که چرا درون اين چاه افتاده اي و اين گناهان را مرتکب شده اي ! من گمان مي کنم که تو نماز عصر نمي خواني ! (1)
قرآن کريم همين مطلب را به صراحت بيان فرموده است که : « فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوه و اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا » ؛ (2) سپس جانشين آن مردم [ خداپرست ] قومي شدند که نماز را ضايع کردند و [ لذا گرفتار ] پيروي از شهوات شدند و به همين زودي مجازات اعمالشان را در جايگاهي در جهنم به نام « غي » خواهند ديد .
نماز ، خواندنش يک آيه دارد و نخواندنش يک آيه ، اگر خواندي « ان الصلوه تنهي عن الفحشاء و المنکر » ؛ به تحقيق نماز، انسان را از کارهاي زشت باز مي دارد .
کميسيون شوراي امنيت ملي ، روزي دعوت کرد و راجع به بي حجابي از ما نظر خواست ، گفتم : اين دختراني که فکل هايشان بيرون است پيشانيشان به خاک ماليده نمي شود . اگر اين دختر نماز خوان باشد « ان الصلوه تنهي عن الفحشاء و المنکر » وزارت ارشاد مي گويد: حدود يک ميليون و دويست هزار و يدئو در سطح جامعه وجود دارد که متأسفانه فيلم هاي منحرف نشان مي دهند اگر 6 ، 7 ميليون بچه پاي ويدئو مي نشينند ، اين ويدئو نشين ها معمولا نماز خوان نيستند . قرآن درباره ي نماز نخواندن مي فرمايد : « فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوه و اتبعوا الشهوات » اول نماز ضايع مي شود ، بعد ويدئو ، بي حجابي و هجمه هاي فرهنگي آغاز مي شود ، نماز حساب جاري است بچه هاي ما اگر حساب جاري شدن با خدا قيچي شد هم فکل هايشان بيرون مي آيد و هم پاي فيلم هاي هرزه مي نشينند . (3)
پي نوشت ها:
1. جهاد با نفس ، ج 1 ، ص 63 ، به نقل از تفسير فخر رازي ، ج 32 ، ص 85 .
2. مريم (19) آيه 59 .
3. ر.ک : نماز نشانه حکومت صالحان ، ص 45 ، سخنراني حجه الاسلام و المسلمين قرائتي در سال 1370 .
منبع: کتاب دانستني هاي لازم از نماز
انشاءالله عاقبت بخيربشويد.
التماس دعا

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها