شخصی در ماه رمضان تحقیق به ساعت کرده است و ساعت هم درست بوده است فقط این شخص ساعت را اشتباه دیده است، لذا بعد اذان چیزی خورده است. رهبری که تحقیق به ساعت را در رمضان کافی می دانند این فرض را نیز از موارد تحقیق به ساعت می دانند، هر چند ساعت درست بوده و اشت

متن سوال: 
شخصی در ماه رمضان تحقیق به ساعت کرده است و ساعت هم درست بوده است فقط این شخص ساعت را اشتباه دیده است، لذا بعد اذان چیزی خورده است. رهبری که تحقیق به ساعت را در رمضان کافی می دانند این فرض را نیز از موارد تحقیق به ساعت می دانند، هر چند ساعت درست بوده و اشتباه از خود شخص بوده است؟!

.

روزه او صحیح است.
رهبری شماره استفتاء: F8FnQifQB8Y

نوع سوال: 

ارسال سوال

7 + 3 =

پربازدیدترین ها