شخصی جنب بوده است و به خاطر جهل به مساله غسل نمی کرده است و غسل دیگری هم نکرده، روزه های او چه حکمی دارد؟

متن سوال: 
شخصی جنب بوده است و به خاطر جهل به مساله غسل نمی کرده است و غسل دیگری هم نکرده، روزه های او چه حکمی دارد؟

.

وحید خراسانی: اگر در یادگیری مسأله کوتاهی کرده بنابر إحتیاطِ واجب باید روزه هایش را قضاء نماید.
مکارم شیرازی: کد رهگیری: 9511190082

اگر کسي نمي دانسته غسل بر او واجب شده بايد نمازهايي که از زمان وجوب غسل تا انجام اولين غسل واجب و يا اولين غسل مستحبي که با دليل معتبر ثابت شده (مثل غسل جمعه، غسل احرام، غسل شبهاي قدر و مانند آن) انجام داده، را قضا کند. اگر نمي دانسته جنب شده است روزه صحيح است و اگر جنب بودن را مي دانسته ولي حکم را نمي دانسته (که بايد غسل کند) بايد روزه را قضا کند ولي کفاره ندارد.
رهبر: شماره استفتاء: LY37tSx81xc

در فرض سؤال که نمی‌دانسته برای روزه گرفتن تطهیر از جنابت لازم است، روزه باطل و قضای آن روزه ها کافی است. (در فرضی که اصل جنابت را می دانسته اما نمی دانسته برای روزه باید غسل انجام دهد)
شبیری زنجانی سوال شماره 38406 - تاريخ پرسش 1395/11/19 18:17:42

در فرض سؤال، روزه‌هایش صحیح است مگر روزه هایی که به عنوان قضای ماه رمضان در حال جنابت گرفته است.
نوری همدانی: کد 27664: روزه های وی در فرض سوال؛ قضا ندارد.

سیستانی: کد استفتاء: 577854
نمازهايى را كه بعد از جنابت خوانده ايد بايد قضا كنيد مگر آن چه كه بعد از انجام يک غسل مشروعى بوده است چه غسل واجب باشد چه مستحب مانند غسل جمعه و اگر عدد نمازهايى را كه بايد قضا كنيد ندانيد كافى است مقدارى را كه يقين داريد باطل بوده است قضا كنيد و روزه ها را در فرض جهل لازم نيست قضا كنيد اگر در جهل معذور بوده ايد در غير اين صورت قضا لازم است.

نوع سوال: 

ارسال سوال

پربازدیدترین ها