سلام.تقليد رهبري.اگر بچه ب لباس مادر ادرار کرده باشد مادر هم يادش رفته عوض کنه باهمان لباس نمازخونده.بعديادش افتاده ک لباسش تميزنيست آيانمازش صحيح است ياقضايش رابايدخواند؟؟

متن سوال: 
سلام.تقليد رهبري.اگر بچه ب لباس مادر ادرار کرده باشد مادر هم يادش رفته عوض کنه باهمان لباس نمازخونده.بعديادش افتاده ک لباسش تميزنيست آيانمازش صحيح است ياقضايش رابايدخواند؟؟

سلام
اگر فراموش کند که بدن يا لباسش نجس است و در بين نماز يا بعد از آن يادش بيايد بايد نماز را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نمايد

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

4 + 2 =

ارسال سوال

10 + 6 =

پربازدیدترین ها