برای اینکه بخواهیم محبت کسی رونسبت به خودمون بیشتر کینم چه کاری انجام دهیم

متن سوال: 
متن سوال . . .اگربراي اينکه بخواهيم محبت کسي رونسبت به خودمون بيشترکنيم چيکارکنيم

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم
:لازم است چندتوصيه کليدي وکلي دراين باره خدمت تان ارائه نمائيم؛
اولاًمحبت ودوست داشتن بااجبار واصرارايجادنشده ومسئله اي عاطفي بوده وهمچنين دوطرفه است وانتظاراينکه ديگران مارادوست داشته وبه ما عشق بورزند ولي ما هيچ احساسي نسبت به آنها نداشته باشيم ،نتيجه موردنظررانخواهداشت.بقول شاعر:خوش آنکه مهرباني هردوسربي،که يکسرمهرباني دردسربي.
دوماً ارتباط وايمان واميدبه خدا واولياء الهي داشتن بعنوان صاحبان قلبهاوکليد محبت بندگان الهي عامل مهم ومؤثري درايجادعشق وعلاقه اطرافيان خواهدبود.
سوماً برطبق توصيه قرآني بعدازايمان به خدا،انجام عمل صالح ونيکي به بندگان واطرافيان موردنظرعامل ديگري درايجادمحبوبيت ومقبوليت شخص مي شود.
تا مي توانيد درحق شان خوبي ونيکي نموده حتي بادعاکردن وطلب مغفرت وسلامت وسعادت نمودن.
چهارماً رعايت اعتدال وازروي آگاهي درتداوم محبت ومانع دلزدگي است.بقولي:مقدارمحبت مهم نيست بلکه استمرارمحبت رادرنظرگرفت.
چه بسا درمدتي کوتاه علاقه شديدي بهم دارند ولي به يکباره نسبت بهم متنفرمي شوند.پس رعايت چگونگي واعتدال وتداوم محبت رادرنظرگرفت.
پنجماً اخلاق خوب،خوشروئي،متانت وسنگيني دررفتار وهمچنين دوري ازبدخلقي ،سوء ظن ،کم صبري وکم حوصلگي عامل ديگري درجذب وجلب اطرافيان خواهدشد.درروايت داريم ؛دلهاي انسانهاوحشي است که باخوشروئي رام مي شوند.
ششماًگفتن اذکارهمچون:صلوات،ياوَدود ،ياوَلي عامل محبوبيت ومحبت خواهدشد.(داروخانه معنوي،رضاجاهد)
درهمه اين توصيه ها قصد وهدفتان رضايت وخشنودي خداباشد،سريع وساده اين خواسته تان محقق خواهدشد.
معرفي کتاب:1-اخلاق اسلامي،شهيددستغيب 2-کيمياي محبت،محمدي ري شهري 3-طوباي محبت،ملااسماعيل دولابي 4-اخلاق عملي،مهدوي کني.

موفق و پيروز باشيد.

ارسال سوال

6 + 11 =

پربازدیدترین ها