ايا از اياتی که می گوید : اکثرهم الظالمون، هم کالانعام بل هم اضل، اکثرهم لا يعلمون، برداشت ميشود که بيشتر انسانها در روز قيامت زيان کارند و بعبارتي حسرت سنگين دارند و به جهنم ميروند؟

متن سوال: 
ايا از اياتی که می گوید : اکثرهم الظالمون، هم کالانعام بل هم اضل، اکثرهم لا يعلمون، برداشت ميشود که بيشتر انسانها در روز قيامت زيان کارند و بعبارتي حسرت سنگين دارند و به جهنم ميروند؟

.

#قرآنی
پرسش:
ايا از اياتی که می گوید : اکثرهم الظالمون، هم کالانعام بل هم اضل، اکثرهم لا يعلمون، برداشت ميشود که بيشتر انسانها در روز قيامت زيان کارند و بعبارتي حسرت سنگين دارند و به جهنم ميروند؟

پاسخ:

اينگونه آيات وضعيت مردم در دنيا رابيان ميکند و صحبتي از آخرت ندارد .
مطابق روايات خداوند صد رحمت دارد که تمام رحمت خداوند در دنيا فقط يک رحمت است و در زور قيامت با تمام ص رحمت با خلائق رفتار خواهد کرد. وخيلي از افرادي که فکر ميکنيم هيچ وقت بهشتي نخواهند بود اهل بهشت ميشوند.
بنابراين اين آيات ارتباطي به قيامت ندارد و واقعيت و وضعيت مردم در دنيا را ميفرمايد.

#کانال_مرکز_ملی_خراسان_رضوی

https://eitaa.com/eporsesh

پربازدیدترین ها