لباس نجسی که با لباس پاک شسته شده اما نجاستش برطرف نشده، باعث نجاست دیگر لباسهاست؟

متن سوال: 
باسلام اگه لباس نجسي بالباسهاي پاک ديگر شسته شود ولي بعد از خشک شدن لباسها نجاست لباس نجس باقي باشد درحاليکه گمان مي کرديم که نجاست برطرف شده است حال تکليف لباسهاي پاک شسته شده به همراه لباس نجس چه مي شود آيا لباسهاي ديگر پاک است يانجس؟ آيا مي شود لباسهاي پاک را پوشيد وفقط لباس نجس را دوباره شست؟ باتشکر

سلام عليکم
1- اگر چيز پاک به چيز نجس برسد و هر دو يا يکي از آنها بطوري تر باشد که تري يکي به ديگري برسد چيز پاک نجس مي شود. و اگر تري به قدري کم باشد که به ديگري نرسد، چيزي که پاک بوده، نجس نمي شود.
2- اگر چيزي پاکي به چيزي نجس برسد و انسان شک کند که هر دو يا يکي از آنها تر بوده يا نه، آن چيز پاک، نجس نمي شود . (1)
بر اساس مطالب پیش گفته، اگر لباس نجس نجاستش باقی مانده، لباسهايي که با خیسی با آن لباس نجس برخورد کرده است، نجس شده اند.

تذکر:
الف: جواب بالا مربوط به شخصی است که وسواسی نباشد.
ب: اگر با تطهیر صحیح، عین نجاست از بین رفته است و فقط رنگی از آن مانده که جرمی ندارد این لباس پاک است و باقی ماندن رنگ با توضیحی که دادیم به معنای نجس باقی ماندن لباس نیست بلکه پاک شده است.
انشاءالله سلامت وموفق باشيد

1. رساله ي توضيح المسائل آيه الله نوري همداني مسئله 126

نوع سوال: 

ارسال سوال

6 + 11 =

پربازدیدترین ها