فرق اصول دین وفروع دین

متن سوال: 
فرق اصول دين وفروع دين

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم
به طور خلاصه مي توان چنين بيان داشت که:
منظور از اصول دين اعتقادهاي اصلي و مهمي است که ريشه و زيربناي دين و عقايد و اعمال و رفتار انسان است و اخلاق و اعمال فرد از آنها نشأت مي‏گيرد و ميوه و ثمره آنها است. اصول دين عبارتند از:
اعتقاد به خدا و يگانگي او و صفات جمال و جلال او از جمله اينکه حضرت حق تعالي عادل است و استحقاق هر چيزي را به آن مي‏دهد و به هيچ کسي ظلم نمي‏کند. اعتقاد به اينکه خداوند براي هدايت بندگانش سفيراني دارد که دستورهاي او را به مردم ابلاغ مي‏کنند و در هر عصر اماماني گمارده تا هدايتگر و اسوه عملي مردم باشند و اعتقاد به اين که جهان را غايتي است به نام آخرت که منزلگاه نهايي و روز دريافت پاداش يا کيفر اعمال يا به عبارت ديگر روز دريافت دسترنج و دستاورد است. اگر کسي به اين اعتقادهاي اصولي و ريشه‏اي معتقد باشد، در جهت متخلّق شدن به اخلاق متعالي و انجام اعمال صالح سعي و کوشش خواهد کرد و از اخلاق بد و اعمال زشت دوري خواهد گزيد.
در کنار اين اعتقادهاي اصولي و ريشه‏اي، تکاليف مهمي هم وجود دارد که عمل به آنها نشانگر ايمان و اعتقاد فرد به اسلام مي‏باشد و آنها را »فروع دين« ناميده‏اند زيرا با اين که اصلي و مهم مي‏باشند ولي نسبت به اعتقادهاي پيش گفته، ثمره و فرع و نتيجه مي‏باشند. اين فروع و شاخه‏هاي اصلي دين عبارتند از:
نماز، روزه، زکات، خمس، حج، جهاد، امر به معروف، نهي از منکر، دوست داشتن دوستان خدا و دشمني داشتن با دشمنان خدا.
موفق و پيروز باشيد.

ارسال سوال

9 + 6 =

پربازدیدترین ها