شک در نماز سه رکعتی حکمش چیست؟

متن سوال: 
اگردرنمازسه رکعتي شک کنيم که به جاي سه رکعت نماز چهاررکعت خوانده ايم چه حکمي دارد

با سلام و ادب
از جمله شک هايي که نماز را باطل مي کند:
((... شک در شماره ي رکعت هاي نماز سه رکعتي [است]....)) (1)
بنابراين
اگر در نماز سه رکعتي شک کنيم که به جاي سه رکعت نماز چهار رکعت خوانده ايم، نماز باطل است. البته در فرضي که شما کثيرالشک نباشيد، زيرا يکي از جاهايي که نمازگزار نبايد به شک خود اعتنا کند و نمازش صحيح است: ( شک کثيرالشک مي باشد يعني کسي که زياد شک مي کند.) (2)
البته اين نکته فراموش نشود که:
((اگر يکي از شک هاي باطل کننده براي انسان پيش آيد، نمي تواند نماز را [بلا فاصله] به هم بزند ولي اگر به قدري فکر کند که شک پابرجا [و باقي] بماند، به هم زدن نماز مانعي ندارد.)) (3)
پا نوشت ها:
1. سيد محمدحسن بني هاشم خميني، توضيح المسائل مراجع، قم، دفترانتشارات اسلامي، چ17، 1388ش، ج1، ص635، قسمتي از مساله 1165.
2. همان، ص637، مساله 1167.
3. همان، ص636، مساله 1166.

نوع سوال: 

ارسال سوال

4 + 5 =

پربازدیدترین ها