شب عروسی حضرت زهرا چگونه برگزار شد؟

متن سوال: 
با سلام شب عروسي حضرت زهرا چگونه برگزار شد؟

سلام وقت شما بخير
در كتاب امالى شيخ عليه الرحمه در حديثى آمده چون شب زفاف فاطمه (ع) فرارسيد حضرت پيغمبر اكرم صلى عليه و آله و سلم شتر شهباء خود را در حاليكه آنرا مجهز برو پوشى نموده بود آورده و بدخترش فاطمه فرمود بر ناقه نامبرده سوار شود پيغمبر زمام مهار ناقه را بدست سلمان داد و خود حضرتش از پشت سر ناقه را مى راند در بين راه صداى افتادن چيزى را شنيد مشاهده فرمود ديد جبرائيل و ميكائيل با گروه بسيارى از فرشتگان هبوط به زمين نمودند پس پيغمبر از سرفرود آنان بزمين پرسيد چه باعث شده كه شما بزمين فرود آمديد عرض نمودند آمديم تا بعنوان همراهى عروس عاليه مقام را به خانه داماد عاليقدر حضت على بن ابيطالب به بريم آنگاه جبرائيل و ميكائيل با جمع م?ئك و فرشتگان با خاتم پيغمبران حضرت محمد صلى الله عليه و آله تكبير گويان بخانه امير اهل ايمان على مرتضى عليه الس?م آمدند و از آن زمان تكبير گفتن در عروسى ها رايج و مرسوم گرديده است. و نيز در كتاب تاريخ بغداد از اين عباس روايت شده كه گفته است در شب عروسى عليا مكرمه حضرت فاطمه عليهاالس?م موقعيكه او را به خانه حضرت على مرتضى عليه الس?م مى بردند.
حضرت رسول الله صلوات الله عليه در جلو و جبرئيل در طرف چپ و هفتاد هزار فرشته پشت سرش تسبيح گويان حركت و تا طلوع فجر به تسبيح و تقديس رب متعال اشتغال داشتند در شب عروسى حضرت ملكه ملك و ملكوت فاطمه زهرا س?م الله عليها در حاليكه عروس عاليه مقام را بخانه شوهرش حضرت على بن ابيطالب مى بردند شش زن رجزخوانى نمودند.
دارد كه اول آنان ام السلمه بود كه چنين سرود:
• سرن بعون الله يا جاراتى و اذكرن ما انعم رب العلى سرن مع خير نساء الورى يا بنت من فضله ذو العلى بارك لنا و احفظ محبيها غدا واها لهذا العيش واها واها
• و اشكرنه فى كل حا?ت من كشف مكروه و آفات تفدى بعمات و خا?ت بالوحى منه و الرسا?ت حر اللضلى يا قاضى الحاجات واها لهذا العيش واها واها
واها لهذا العيش واها واها
دوم ام هانى بود كه چنين سرود
• ان اباها سيد ا?نام و بعلها قسوره ا? جام و كاسر ا?وثان و ا?صنام
• و امها مليكته ا?يام و كاسر ا?وثان و ا?صنام و كاسر ا?وثان و ا?صنام
(واها لهذا لعيش واها واها)
سيّم فاطمه بنت زبيرابن عبدالمطلب بود كه چنين سرود
• واها ثم واها واها ان اباها و ابا اها قد بلغا فى المجد غايتاها
• لواننا نلنا المنى نلناها قد بلغا فى المجد غايتاها قد بلغا فى المجد غايتاها
واها لهذا العيش واها واها
چهارم حفصه بود كه در رجز خود چنين سرود
• يا اخوتى انظرن مصباح الدجى لو لم يكن للمصطفى وصيه ليس لها فى الدهر كفوير تحبى
• و من بها الناس ك? التجا ليس لها فى الدهر كفوير تحبى ليس لها فى الدهر كفوير تحبى
واها لهذا العيش واها واها
در بعضى نسخ آمده كه حفصه چنين سروده است
• فاطمه خير نساء البشر فضلك الله على كل الورى زوجك الله فتى فاض? فسرن جاراتى بها انها كريمته بنت عظيم الخطر
• و من لها وجه كوجه المقر بفضل من خص باى الزمر اعنى عليا خى من فى الحضر كريمته بنت عظيم الخطر كريمته بنت عظيم الخطر
(واها لهذا العيش واها واها)
پنجم عايشه بود كه در رجز خود چنين سرود
• ان اباها كان خير الناس و عمها الحمزه العباس و بعلها ذوالشده و الباس
• و امها مليكته ا?جناس و بعلها ذوالشده و الباس و بعلها ذوالشده و الباس
(واها لهذا العيش و اها واها)
ششم ام ايمن بود كه در رجز خود چنين سرود
• طوبى لها سيده النساء و بعلها سيد اوصيا طوبى ?هل ا?رض و السماء
• ان اباها خير انبياء طوبى ?هل ا?رض و السماء طوبى ?هل ا?رض و السماء
(واها لهذا العيش واها واها)
دارد كه هنگام سرودن اين اشعار در ربار بانوان اول هر بيت را تكرار مى نمودند و تكبير گويان وارد خانه گرديدند.
و در خبر آمده كه حضرت رسول الله صلى الله عليه و آله حضرت على مرتضى داماد بزرگوار خود را احضار و سپس دختر وا? گهرش فاطمه را فراخواند آنگاه دست او را گرفته در دست على عليه الس?م گذارده فرمود بارك الله فى ابنته رسول الله يعنى خداوند متعال بركت و خير به تو در دختر رسول خدا قرار دهد. و در خبر ديگر آمده حضرت، دست فاطمه را در دست على گذارده و قال يا اباالحسن هذه وديعته الله و وديعته رسوله عندك يعنى اى ابوالحسن اين وديعه و امانت خدا و رسول اوست در نزد تو و در خبر ديگر آمده كه حضرت رسول الله فرمود (مرحبا ببحرين يلتقيان و نجمين يقترنان يعنى خوش آمدند دو دريائى كه با يكديگر بهم اتصال و م?قات حاصل كرده و دو ستاره اى كه قرين يكديگر شده اند.
www.eporsesh.com

ارسال سوال

6 + 4 =

پربازدیدترین ها