س ببخشيد ميخام نماز غذا بخونم چجوري بخونم نماز غذاندارم ولي ميخام بخونم بايد هرچةدر ميخونم بنويسم يا نه ممنون

متن سوال: 
س ببخشيد ميخام نماز غذا بخونم چجوري بخونم نماز غذاندارم ولي ميخام بخونم بايد هرچةدر ميخونم بنويسم يا نه ممنون

سلام؛اگر نمازي باطل بوده باشد يا نخوانده باشيد بايستي قضايش را بجا آوريد.هر نماز را همانگونه که قضا شده است بخوانيد(مثلا قضاي نماز صبح را دو رکعتي بخونيد،قضاي نماز ظهر را چهاررکعتي بخوانيدو ... قضاي نمازي که شکسته بوده نيز بصورت شکسته بجا آورديد).در نمازهايي که از يک وعده قضا شده است ورعايت ترتيب بينشان شرط است(مثل ظهروعصر يا نماز مغرب وعشا)بايد رعايت ترتيب بشود.در هر ساعت از شبانه روز ميتوانيد هر نمازقضايي را بجاآوريد.(يادداشت کردن نمازهاي قضايي که ميخوانيد کار بسيار مطلوبي است)

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

1 + 2 =

ارسال سوال

6 + 0 =

پربازدیدترین ها