سلام من يه مدته خيلي حساس شدم الان کل بدنموچسب زدم وقتي يه جوش ميزنه يکم زخم ميشه فک ميکنم نجسه ياکفش پاموميزنه زخم ميشه من چسب ميزنم که نجسيش به جايي نخوره ياجايي خراش ميخوره ياموهاموميخارونم زخم ميشه فک ميکنم نجسه اياواقعا نجسه خون يازخم بخوره بجايي؟ياپ

متن سوال: 
سلام من يه مدته خيلي حساس شدم الان کل بدنموچسب زدم وقتي يه جوش ميزنه يکم زخم ميشه فک ميکنم نجسه ياکفش پاموميزنه زخم ميشه من چسب ميزنم که نجسيش به جايي نخوره ياجايي خراش ميخوره ياموهاموميخارونم زخم ميشه فک ميکنم نجسه اياواقعا نجسه خون يازخم بخوره بجايي؟ياپوستم کنده ميشه يالبم زخم ميشه. راهنماييم کنيد توروخدا.مرجع نوري همداني

پرسشگر گرامي بي جهت خودتان و خانواده تان را آزار ندهيد و زندگي را به خودتان سخت نگيريد تا زماني که مردم معمولي محل جوش را نجس ندانند و خون نيامده جوش و محل جوش پاک است و اگر به نظر متعارف مردم خون آمد همان محل خون نجس است و نيازي نيست که تمام بدنتان را چسب بزنيد براي آگاهي بيشتر با شماره تلفن 096400 قسمت احکام شرعي يا با دفتر مرجع تقليدتان تماس بگيريد.

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

4 + 0 =

ارسال سوال

7 + 1 =

پربازدیدترین ها