سلام اگرکسي طلاپيداکندآياميشودتاوقتيکه صاحبش پيدانشده آن رابپوشدتابعداز1سال که اگرصاحبش پيدانشد آن راصدقه دهد؟ مرجع تقليد آيت الله نوري همداني

متن سوال: 
سلام اگرکسي طلاپيداکندآياميشودتاوقتيکه صاحبش پيدانشده آن رابپوشدتابعداز1سال که اگرصاحبش پيدانشد آن راصدقه دهد؟ مرجع تقليد آيت الله نوري همداني

.

به نظرآيت الله نوري همداني، اگر طلايي که پيدا کرده نشانه اي نداشته باشد که به واسطه آن،صاحبش معلوم شود؛احتياط واجب آن است که ازطرف صاحبش صدقه بدهد؛نمي تواند استفاده کند، اگرنشانه اي دارد،بايدتا يک سال آن را اعلان کند، ونمي تواند استفاده کند، اگر تا يک سال اعلان کندوصاحب مال پيدا نشود، اگر درغير حَرَم پيدا کرده مي تواند آن را براي خود بردارد واستفاده کند، به قصد اينکه هر وقت صاحبش پيدا شد عوض آن را به او بدهد يا براي او نگهداري کند که هر وقت پيدا شد به او بدهد، ولي احتياط مستحّب آن است که از طرف صاحبش صدقه بدهد.

نوع سوال: 

ارسال سوال

7 + 8 =

پربازدیدترین ها