سلام ، نماز عید قربان چه جوریه؟

متن سوال: 
سلام ، نماز عید قربان چه جوریه؟

سلام؛این نماز دو رکعت است.در رکعت اول بعد از حمدوسوره باید5تکبیر بگوید و بعد ازهرتکبیر یک قنوت بخواند و بعد از قنوت پنجم تکبیر دیگری بگوید و به رکوع رود ودوسجده بجاآوردوبرخیزد و در رکعت دوم بعد از حمد و سوره،چهارتکبیر بگوید و بعد ازهرتکبیر قنوت بخواند و تکبیر پنجم را بگوید و به رکوع رود و بعد از رکوع دو سجده بجاآورد و تشهد بخواند و سلام دهد.

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

2 + 0 =

ارسال سوال

6 + 1 =

پربازدیدترین ها