دعای ماثور یعنی چه؟ به چه دعاهائی ماثور می گویند؟

متن سوال: 
دعای ماثور یعنی چه؟ به چه دعاهائی ماثور می گویند؟

دعای ماثور یعنی چه؟ به چه دعاهائی ماثور می گویند؟
دعاها از نظر الفاظ دو نوع هستند الف-دعاهای ماثور (یعنی دعائی که از یکی از معصومین علیهم السلام رسیده باشد.)ب-دعاهای غیر ماثورکه به آن دعا مصنوع گفته می شود(یعنی دعای ساخته شده و ترکیب شده توسط بشر). گاهی برخی اشخاص دعاها را ترکیب می کنند وبا الفاظ خاصی دعامصنوع به وجود می آورند. با هر دو قسم دعاها می شود خداوند را خواند وقتی محتوا آن مشکلی نداشته باشد.از آنجا كه دعا لازم نيست حتما مأثور و رسيده از پيامبر و امام باشد و افراد مي توانند با ذوق خود به مدح و ستايش خدا پرداخته و به اسماي حسناي خدا متوسل شوند هر کسی با هر زبانی می توانند خداوند را بخواند اگرچه اين گونه دعاها قابل مقايسه با دعاهاي معصومين نيست. و معمولا بزرگان سفارش کرده اند دعاهای ماثور خوانده شود.

پربازدیدترین ها