خمس مال خود را به چه کسانی می توان داد؟

متن سوال: 
خمس مال خود را به چه کساني مي توان داد؟(غير سيد)

بسم الله الرحمن الرحيم
سلام عليکم
خمس را بايد دو قسمت کنند , يک قسمت آن سهم سادات است و بايد به سيد فقير , يا سيد يتيم , يـا به سيدى که در سفر درمانده شده بدهند , و نصف ديگر آن سهم امام عليه السلام است که در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند , يا به مصرفى که او اجازه مى دهد برسانند , و احتياط لازم آن است که او مرجع اعلم مطلع بر جهات عامه باشد.
1844 - سيد يتيمى که به او خمس مى دهند , بايد فقير باشد , ولى به سيدى که در سفر درمانده شده اگر در وطنش فقير هم نباشد , مى شود خمس داد.
1845 - به سيدى که در سفر درمانده شده اگر سفر او سفر معصيت باشد , بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.
1846 - به سيدى که عادل نيست , مى شود خمس داد ولى به سيدى که دوازده امامى نيست , نبايد خمس بدهند.
1847 - به سيدى که معصيت کار است , اگر خمس دادن کمک به معصيت او باشد نمى شود خمس داد , و احـوط آن اسـت کـه بـه سيدى که شراب مى خورد , يا نماز نمى خواند يا آشکارا معصيت مى کند , اگر چه دادن خمس کمک به معصيت او نباشد , خمس ندهد.
1848 - اگر کسى بگويد سيدم نمى شود به او خمس داد , مگر آن که دو نفر عادل , سيد بودن او را تصديق کنند , يا در بين مردم به طورى معروف باشد که انسان يقين يا اطمينان کند که سيد است .
1849 - به کسى که در شهر خودش مشهور باشد سيد است , اگر انسان يقين يا اطمينان به خلاف نداشته باشد , مى شود خمس داد.
1850 - کسى که زنش سيده است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش بـرسـانـد , ولـى اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد , و نتواند مخارج آنان را بدهد , جايز است انسان خـمـسـش را به آن زن بدهد , که به مصرف آنان برساند , و هم چنين است دادن خمس به او که در نفقات غير واجبه اش صرف نمايد.

انشاءالله عاقبت بخيربشويد.
التماس دعا

نوع سوال: 

ارسال سوال

12 + 4 =

پربازدیدترین ها