تمام احکام رقص را بیان کنید

متن سوال: 
با سلام کدام يک از مراجع تقليد رقص زن بر زن را جايز مي دانند؟؟؟؟!!! با تشکر

بسم الله الرحمن الرحيم
سلام عليکم
حکم رقصيدن
حضرت امام خميني(ره ) : واجب رقصيدن خانمها در هر کجا اعم از مجلس عقد وعروسي ويا مولودي ها جايز نيست مگر رقصيدن زن براي شوهرخود .
(احکام روابط زن ومرد –ص 145)
حضرت آيت ا.... گلپايگاني (ره) : فقط رقص زن براي شوهر جايز است ودر غير اين مورد حرام است .
حضر ت آيت ا... اراکي(ره ) : رقص اشکال دارد.
حضرت آيات عظام امام خميني وگلپايگاني: درمسئله حرمت رقصيدن زن ، فرقي درانواع رقصها نيست وهرعملي را که عرفا بدان رقص گويند (براي غير همسر) جايز نيست.
حضرت آيت ا... خامنه اي : رقص بطور کلي اشکال دارد مگر رقص زوجه فقط براي شوهرش ودور از چشم ديگران.
( مجله نصيحت ، شماره 21)

حضرت آيت ا... بهجت : رقص مطلقا اشکال دارد .

حضرت آيت ا.... صافي گلپايگاني : فقط رقص زن براي شوهرش جايز است ودرغير اين حرام است .

حضرت آيت ا.... وحيد خراساني : رقصيدن مطلقا – با قطع نظر از ترتيب هرگونه خلاف شرع وعنوان محرم ديگري – بنا بر احتياط واجب جايز نيست.

حضرت آيت ا.... مکارم شيرازي : تنها رقص زن براي شوهرش جايز است وبقيه اشکال دارد

حضرت آيت ا.... سيستاني : به احتياط ،واجب جايز نيست به جز رقص زن وشوهر درجايي که ديگري نباشد .

حضرت آيت ا... تبريزي : رقص از لهو است وسزاوار مومن نيست .

نظرحضرت آيت ا... بهجت :

سئوال :

رقص زن در مجالس زنانه که به عنوان مولودي « جشن تولد» « جشن تکليف» و... برگزار مي شود چه حکمي دارد؟
رقص درمجلس عروسي چه حکمي دارد؟
رقص در جشن عقد چه حکمي دارد؟
رقص زن دربرابر شوهرچه حکمي دارد؟
آيا رقص هاي محلي يا حرکات عادي که به اسم رقص انجام مي شود حکمش تفاوت دارد بارقص کلاسيک ومنظم يا فرقي نمي کند ؟

جواب: رقص بتمام انواع آن اشکال دارد

نظرحضرت آيت ا.... مکارم شيرازي:

سئوال :
رقص زن در مجالس زنانه که به عنوان مولودي « جشن تولد» « جشن تکليف» و... برگزار مي شود چه حکمي دارد؟
جواب:به هيچ عنوان جايز نيست .
رقص درمجلس عروسي چه حکمي دارد؟
جواب: جايز نيست .
رقص در جشن عقد چه حکمي دارد؟
جواب: جايز نيست.
رقص زن دربرابر شوهرچه حکمي دارد؟
اشکالي ندارد.
آيا رقص هاي محلي يا حرکات عادي که به اسم رقص انجام مي شود حکمش تفاوت دارد بارقص کلاسيک ومنظم يا فرقي نمي کند ؟
جواب: اگر رقص ناميده شود فرقي ندارد.
نظر ايت ا... تبريزي:
رقص زن در مجالس زنانه که به عنوان مولودي « جشن تولد» « جشن تکليف» و... برگزار مي شود چه حکمي دارد
رقص درمجلس عروسي چه حکمي دارد؟
رقص در جشن عقد چه حکمي دارد؟
رقص زن دربرابر شوهرچه حکمي دارد؟
جواب: رقص زن براي زني ديگر وبراي شوهر مانعي ندارد.
آيا رقص هاي محلي يا حرکات عادي که به اسم رقص انجام مي شود حکمش تفاوت دارد بارقص کلاسيک ومنظم يا فرقي نمي کند ؟
جواب : درصورت صدق رقص –چه محلي باشد چه کلاسيک – حکم رقص را دارد.والله العالم

نظرجمعي ازعلماء

سئوال:
رقص مرد براي مرد وزن براي زن چه حکمي دارد؟
صورت جواز رقص چيست ؟
آيا درعروسيها جايز مي شود؟
جواب:

آيت الله العظمي خامنه اي : اگر موجب مفسده يا محرک شهوت باشد حرام است.

آيت الله العظمي فاضل : اگر همراه کار حرامي از قبيل استعمال آلات لهو ولعب واختلاط زن ومرد نباشد مانعي ندارد.

آيت الله العظمي بهجت: رقص مطلقا اشکال دارد.

آيت الله العظمي حاج شيخ جواد تبريزي: رقص مرد براي مرد لهو است وسزاوار است مومن از آن بپرهيزد . ورقص زن براي شوهرش ورقص زن براي زنان در مجالس عروسي ومانند آن مانعي ندارد وغير آن جايز نيست والله العالم .

آيت الله العظمي مکارم شيرازي: تنها رقص زن براي شوهرش جايز است وبقيه اشکال دارد.

نظر آيت الله مکارم شيرازي:

سئوال- اخيرا دريک مجلس عمومي براي آقايان ، پس از اجراي سخنراني وبرنامه هاي ديگر ، چند نفر از آقاياني که ورزش بدنسازي وزيبايي اندام را تمرين کرده بودند ، درمجلس حاضر شده وبدن نيمه عريان خود را به معرض ديد تماشاچيان گذارده وبا حرکاتي ماهيچه هاي خود ، سينه هاي بزرگ شده وساير قسمت هاي تقويت شده را به ديگران نشان دادند . لطفا حکم اين عمل ار از نظر شرع مقدس اسلام بيان بفرمائيد .

جواب : اين کار شايسته مسلمانان نيست واگر منشأ فساد گردد حرام است .

سئوال- شرکت در عروسي ، يا مجالس ديگر ، که انسان مي داند درآن رعايت شئونات اسلامي نمي شود ( از قبيل اختلاط زن ومرد ، رقص وپايکوبي ، استفاده از نوارهاي موسيقي ومانند آن ) چه حکمي دارد؟

جواب: شرکت در مجالس گناه حرام است .

انشاءالله عاقبت بخيربشويد.
التماس دعا

نوع سوال: 

ارسال سوال

12 + 4 =

پربازدیدترین ها