به وجود خدا شک دارم چه کنم ؟

متن سوال: 
بيشتر وقتا به وجود خداشک ميکنم نميدونم برا خودم چه اثباتي بيارم کمکم کنيد

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم
شک مقدمه يقين است وسکوي پريدن به سمت سعادت وسيروسلوک الهي است.
ازطرفي همه دردهاودغدغه ها ودلهره هاي انسانها وآدميان بخاطر گم کردن وجودخدا دردرون خود وآن رادرجاي ديگرجستجونمودن است.
بعضي مسائل ازاينکه بسيارساده هستند،براي مامشکل شده وبعضيها آنقدر به مانزديک اند که ما احساس دوربودن مي کنيم.
بقول شاعر؛آب درکوزه وماتشنه لبان مي گرديم،ياردرخانه وماگِردجهان مي گرديم.
خداکه ازمن وشما دورنيست که بخواهيم بدنبال اش بدويم ويا سراغش راازديگران بگيريم.
مولاي موحدان وعارفان اميرمؤمنان علي ع مي فرمايند:آنکس که خودرابشناسد،بدون شک خدايش راخواهدشناخت.
بقولي ؛گربه خودآيي بخدارسي پس بخودآي.
خداوندمتعال که درقرآن مي فرمايند:من ازرگ گردن به شما نزديک ترم.
شايدهم آنقدرما غرق وغوطه ور،درغيرخداشده ايم که وجودش راکمتر ويا اصلاًلمس وحس نمي کنيم.
من به قلبت مهرراانداختم،دردلت شوروصفا انداختم.
من به توعشق ومحبت داده ام،من به تو شوق وشهادت داده ام.
ماکه هرکاري برايت مي کنيم ،درقيامت کي رهايت مي کنيم.
براي اينکه ذهن بهتر وبيشتروهمچنين ساده وسريع خدارابشناسد وپي بوجودش ببرد،برايتان مثالي روشن وواضح بزنم؛
اينکه خدارانمي بينيم دليل برنبودن نيست. ما خيلي چيزها رانمي بينيم ولي وجودداشته آنهم وجودي حياتي. مثلاً هوا(اکسيژن)راهيچکس باچشم معمولي نمي بيند وحتي حس ولمس هم نمي کند ولي اگر دراين دنيا نباشد،کمترازسي ثانيه همه مي ميرند.
ولي باچشم مسلح (ميکروسکوپ)مي توان ديد.
خداهم که همه چيزوهمه کس به وجودش زنده وپاينده اند اگرآن راانکارنمائيم يعني مرگ وموت.
وتنها باچشم ديگري يعني چشم دل مي توان آنرادرک نمود.
بقول شاعر:چشم دل بازکن که جان بيني،آنچه ناديدني است آن بيني.
بهمين خاطر حضرت علي ع مي فرمايند؛من تا خدارانبينم نمازنمي خوانم.
ازامام صادق ع منظوراين سخن راپرسيدند؛که حضرت فرمود:باچشم دل آنرادرک کرده ووجودش راميبيند.
پس خداشناسي که اصول دين است تنها ازراه تفکر،توجه ،تأمل ،تحقيق ومطالعه ممکن خواهدبود.
البته عواملي مهمي درانکار،ترديد وشک نسبت به وجودخداوندمتعال نقش دارند،همچون:1-کم توجهي به کلام خدا يعني قرآن کريم وکم اهميت دادن به نماز که همانا سخن گفتن باخدامحسوب مي گردد.2-انجام دادن اعمال ،رفتار وافکاري که مانع وحجابي بزرگ بين ما وخداميشوند وهمچنين ارتباط ودوستي باافرادي که اعتقاد وايمان کامل وکافي به وجودخداندارند.
3-ارتباط ساده وصميمي بابندگان خوب خداداشتن وخودراازآنها جدانديدن.بقول بزرگي؛خدارابايددرسيماي بندگان خوبش پيدانمود.4-مطالعه کتابهاي اعتقادي وحضوردرمحافل ومجالس واماکن مذهبي.
5-ايجادخلوت وتنهائي درشبانه روزبمدت چنددقيقه و باخود درباره خلقت وجهان آفرينش انديشه نمودن.
خودراازدرون باغيرخدا،جداديدن ودل به وجودبي نهايت سپردن.چون دل خانه خداست وبايداغيارراازآن بيرون کرد.
دلت راخانه من کن مصفاکردنش بامن،به من درددل افشاکن مداواکردنش بامن.
6-سوره توحيد، سوره خداشناسي است که باخواندن ترجمه وتوجه به آن مارابه وجودخالق بزرگ مي رساند.
دراين سوره بسيارواضح وروشن خدارايکتا ويگانه معرفي کرده واورابي نيازمي داند ونه زاده اي دارد ونه ازکسي زاده شده وهمچنين هيچ چيزي مثل وماننداو نيست.
همين مقداربراي فهم وفکرما کافي بوده که هيچ موجود ومخلوقي چنين ويژگي راندارد.
وبيشترازاين نبايدخودرابه زحمت انداخت.
درخاتمه ازخداهم بخواهيد تا وجود مهربان ودوست داشتني خودش رابه شما معرفي کند ولطفش راشامل حالتان نمايد همچنين دعاي؛اللهم عرفني نفسک فانک ان لم تعرفني نفسک لم اعرف رسولک اللهم عرفني رسولک الخ........رابعدهرنمازويادرهرفرصتي بخوانيد. رجوع کنيدبه اعمال زمان غيبت که درمفاتيح الجنان شيخ عباس قمي ره آمده است.
معرفي کتاب:1-زمزم عرفان،محمدي ري شهري 2-کيمياي محبت،محمدي ري شهري 3-توحيد؛شهيددستغيب 4-شناخت،شهيدمطهري 5-عقائدما،مکارم شيرازي.

موفق و پيروز باشيد.

ارسال سوال

6 + 11 =

پربازدیدترین ها