باسلام-خانه اي با وام گرفتم حالا قسط آن تمام شده و کرايه دادم ;خمس آن چطوري حساب مي شود(مقداري قبلا به نيت پرداخت کردم )مرجع ت امام خامنه اي)

متن سوال: 
باسلام-خانه اي با وام گرفتم حالا قسط آن تمام شده و کرايه دادم ;خمس آن چطوري حساب مي شود(مقداري قبلا به نيت پرداخت کردم )مرجع ت امام خامنه اي)

.

طبق نظر رهبري اگراقساط راازدرآمدوحقوق خودپرداخت نموده ايدوسال خمسي بر آن گذشته ودر آن ساکن نشديد و اجاره داديدممکن است اين منزل سرمايه شما محسوب شودوخمس داشته باشدلذا نيازبه سوالاتي ازشما دارد.
امااجاره اي که در يافت مي کنيداگر پس انداز شودسرسال خمسي بايد خمس آن را بپردازيد.
اماآن مقدارخمسي که قبلاًپرداخت نموديداگربه نيت همين خانه بوده به دفتريا نماينده امام خامنه اي اطلاع دهيدتامحاسبه وتکليف شما رامشخص نمايد،لطفا براي برسي اينکه خانه سرمايه شده يا نه ومحاسبه دقيق خمس آن به دفتر مرجع تقليد خود مراجعه کنيد.شماره تماس دفتر رهبري: 02537474 و02537746666

نوع سوال: 

ارسال سوال

8 + 0 =

پربازدیدترین ها