اگرخانومي ندونه دربين شب پريود ميشه و نزديکي داشته باشه، بعد صبح ببينه که دربين شب پريودشده چه بايد بکنه؟ آياگناهي مرتکب شده؟آيا غسل جنابتي که صبح انجام ميده صحيحه؟

متن سوال: 
اگرخانومي ندونه دربين شب پريود ميشه و نزديکي داشته باشه، بعد صبح ببينه که دربين شب پريودشده چه بايد بکنه؟ آياگناهي مرتکب شده؟آيا غسل جنابتي که صبح انجام ميده صحيحه؟

1اگر نزدیکی در زمان حیض انجام شده اما نميدانسته حیضه، گناه نيست 2در زمان حیض غسل جنابت لازم نیست، بعد پاکي از حيض يک غسل با دونيت حيض و جنابت غسل انجام شود کافیست

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

2 + 3 =

ارسال سوال

6 + 11 =

پربازدیدترین ها