آیا مانتوحجاب محسوب می شود؟ آیا مرد می تواند زن را به چادراجبارکند؟

متن سوال: 
آیا مانتوحجاب محسوب می شود؟ آیا مرد می تواند زن را به چادراجبارکند؟

آیا مانتوحجاب محسوب می شود؟ آیا مرد می تواند زن را به چادراجبار کند؟
باسلام خدمت شما پرسشگر محترم
مرد نباید بی غیرت باشد و نسبت به پوشش و حجاب زن خود بی تفاوت باشد بلکه باید حس مسئولیت داشته باشد.اما نباید افراط و تفریط کند .بی غیرتی وغیرت بی جا هردو غلط است. زن باید هماهنگ با شوهر باشد و بی جهت بر سر پوشش بحث نکند. و بداند حجاب هرچه کامل تر باشد برای زن و خانواده او بهتر است.چادر حجاب برتر است بی دلیل این فضیلت را از دست ندهید.
مرد نمى تواند زن را به پوشش خاصّى مجبور کند، مگر این که حجاب اسلامى با آن پوشش مراعات نگردد. و مانتو در صورتى که تنگ و چسبان نباشد،یا جلوباز نباشد وتمام بدن زن به جز گردى صورت و دستها تا مچ را بپوشاند، حجاب اسلامى محسوب مى شود. زن اگر حجاب اسلامی را رعایت نکند مرد می تواند خروج از منزل را ممنوع کند وزن هم باید رعایت نموده و بدان ملتزم باشد.

پربازدیدترین ها